Socialpolitik

Socialpolitiken för kommunpartierna är under utveckling. Nedan är första delen med vision och förslag för socialnämnden i Stockholms stad. Vill du delta i arbetet att utveckla socialpolitiken för Stockholm och andra kommuner, hör av dig till ideologiforframtiden@gmail.com

Följa lagen

Socialtjänstens uppdrag enligt 1 kap 1 § socialtjänstlagen är att främja människornas ekonomiska
och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Arbetet ska
baseras på demokrati och solidaritet. Socialtjänsten ska:

 • hålla koll på levnadsförhållandena i kommunen
 • främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden genom proaktivt arbete
 • ge bidrag och stöd till personer utifrån behov
 • medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan,
  organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen
  Socialtjänstens insatser ska enligt lagen vara av god kvalitet, genom att:
 • personalen ska ha lämplig utbildning och erfarenhet
 • insatserna ska uppfylla kraven i lagar, förordningar och föreskrifter) som beslutats
 • de bygger på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet
 • de utgår från en helhetssyn, är samordnade och präglade av kontinuitet
 • de är kunskapsbaserade och effektivt utförda
 • de är tillgängliga
 • de är trygga, säkra och präglas av rättssäkerhet i myndighetsutövningen.

Detta uppdrag anser vi är helt i linje med vår prioritering “människors välmående”.

Här listar vi saker som vi upptäckt kan förbättras utifrån böcker och samtal med anställda,

forskare, mottagare av stöd och andra personer med kunskaper inom området.

Allmänt

Skapa utrymme för att verksamhetsutvecklingen ska kunna drivas av medarbetarna som utför

arbetet, utifrån:

– sina insikter

– aktuell kunskap om människan

– upplevelser och synpunkter från personer som är mottagare av arbetet

Se över hur man kan minska och effektivisera dokumentationen för att få mer tid för utförande, i

dialog med medarbetarna.

Politiker ska ha direkt dialog med medarbetare i socialförvaltningen för att få in synpunkter och

förslag på förbättring och utveckling.

Om man föreslår omorganisering, avsätta extra resurser för det eftersom det tar resurser från

löpande verksamheten.

Uppmuntra och gör det möjligt för medarbetarna att samarbeta med kollegor i andra

förvaltningar och organisationer och för verksamheten att samarbeta med andra verksamheter.

Relationer och bemötande

Kommunens tjänstemän behöver vara noga med att behandla personer som behöver stöd med

respekt. Människor ska inte misstänkliggöras godtyckligt eller utifrån fördomar. Cheferna ska

vara tydliga med detta och stötta medarbetarna för att kunna klara detta.

Främja en organisation av arbetet där personalen kan etablera en relation med dem som behöver

en insats eftersom det är grunden för ett bra arbete, och där personalen kan vara mer flexibel och

kreativ. Att ha samma handläggare under en längre tid är särskilt viktigt för personer som lever

under hot, eftersom risken att bli röjd ökar om handläggare byts ofta.

Relationen mellan tjänstemän och personer i behov av stöd ska präglas av både rättssäkerhet och

medmänsklighet. Det är inte alltid lätt att upprätthålla balansen mellan objektivitet och legalitet å

ena sidan och gott bemötande och stödjande relationer å andra sidan och det är viktigt att

regelbundet påminnas om värdet av båda i socialtjänstens verksamheter.

Det är viktigt att ta i beaktning relationerna som personen som får stöd har (t.ex. syskon vid

placering, befintlig kontaktperson vid byte av insatser) eftersom dessa kan vara väldigt viktiga för

personens välmående och rehabilitering.

Utredningar och insatser

Säkerställa bra arbetsmiljö för utredare inom socialtjänsten, t.ex. att de har en rimlig

arbetsbelastning och att personalen vill jobba kvar. Göra det här i dialog med utredarna.

Säkerställa att mottagningsenheten har förutsättningar att göra ett bra arbete i att fånga upp

behov. Minska dubbelutredning och öka transparens mellan enheter.

Undersök för- och nackdelar med tjänster från externa aktörer och identifiera när sådana tjänster

är gynnsamma utifrån verksamhetens mål och effektivitet och när de inte är det.

Undersök om tillfälliga boenden för familjer kan vara en ändamålsenlig insats i vissa fall.

Erbjud stöd som inte är behovsprövad, t.ex. föräldrarådgivning m.m.

Upprätta och synliggöra telefonlinje (eller liknande) för barn där de kan få information om

socialtjänstens insatser.

Insatser för personer med psykiskt lidande ska utgå ifrån aktuell kunskap om människan. Trygga

relationer ska vara utgångspunkten i allt bemötande av psykiskt lidande.

Boendeinsatser

Bakgrund

Att alla ska kunna hyra en bostad av god kvalitet med rimlig hyra har varit en av de viktigaste

frågorna för den svenska bostadspolitiken under 1900-talet. Bostadspolitiska mål övergavs under

90-talet och bostaden blev alltmer marknadsorienterad vilket ledde till ökade boendekostnader

och minskat utbud av billiga lägenheter, samt ökad bostadsojämlikhet och mindre trygga

boendevillkor. Antal personer som söker och får hjälp med boende av kommunen på grund av

hemlöshet har ökat.

Bostäder för utsatta grupper

Se till att det finns bostäder för kvinnor och familjer som lever i våld och att de inte bollas runt

mellan olika tillfälliga boenden. Förbättra samarbetet mellan olika inblandade aktörer för att

säkra trygga boendelösningar och ha mer uppföljningar mellan klient och myndigheter.

Kvinnojourer har lägenheter som står tomma för socialtjänsten använder hellre temporära

boenden.

Insatser i Sverige har generellt sett varit ineffektiva på att stötta vidare individer till eget boende

och ofta behåller individer i osäkra boendeförhållanden. Resultatet är bättre med Bostad först

modellen. Fortsätt implementera Bostad först modellen samtidigt som stöd aktivt erbjuds utifrån

individens behov. Övergången från hemlös till att ha boende kan vara en chock vilket kan göra att

individen misslyckas med att behålla bostaden utan tillräckligt stöd.

Lägenheter inom kommunens boendeinsatser ska spridas ut till olika delar av kommunen och

inom områden med olika socioekonominska förutsättningar.

Beröringspunkt med stadsbyggnadsnämnden: se till att tillräckligt med lägenheter byggs som

bostadslösa personer har råd med eftersom det ger större chans att utsatta människor kan förbli

autonoma och oberoende.

Beröring med alla nämnder: se till att löner som betalas ut gör det möjligt för den anställda att

betala för bostad inom kommunen.

Försörjningsstöd, omvårdnad, mm.

De som förlorat sin ersättning från Försäkringskassan men inte kan arbeta pga sjukdom eller

funktionsnedsättning ska kunna få försörjningsstöd. Barn och vuxna som behöver omvårdnad

men nekats stöd från Försäkringskassan ska få det av socialtjänsten. Staden ska säkerställa en

god (och inte bara skälig) levnadsstandard för sina invånare.

Personer som av någon anledning inte har skyddsnätet som de behöver kommer ofta till

kommunen för stöd. Kommunen ska se till att upprätthålla de mänskliga rättigheterna så gott det

går, samtidigt som man aktivt jobbar med att synliggöra hål i samhällets skyddsnät och

kommunicera med myndigheter, politiker och allmänheten om detta.

Kommunen ska samarbeta med andra kommuner för att förtydliga vilka som ska få stöd av staten

och vilka som ska få stöd av kommunen och se till att ingen hamnar mellan stolar och att inte

kommuner ska behöva få ökade kostnader pga statens besparingar.

Papperslösa och invånare från andra kommuner

Identifiera vilka insatser som staden ger idag till personer som inte är folkbokförda i kommunen,

hur stort behovet är, vilka de viktigaste behoven är, hur man skulle kunna möta det på ett bra sätt

och hur mycket det skulle kosta. Ta inspiration från andra platser i världen. Detta ska beskrivas

sakligt och kunskapsunderbyggt. Detta för att kunna sträva efter att upprätthålla de mänskliga

rättigheterna inom staden på ett sätt som håller i längden.

Värna om planetens välmående

Alla verksamheter inom socialtjänsten ska vid inköp och utveckling av arbetssätt beakta

konsekvenser för planeten och vårt ekosystem, som ett sätt att tjäna invånarnas välmående på

lång sikt.

Ekonomi

Undersöka hur kommunen kan finansiera socialnämndens arbete på lång sikt. Vilka investeringar

kan göras för att minska behov av kostsamma insatser på lång sikt?

Hitta sätt att tydliggöra socialtjänstens nytta för att invånare ska förstå vad deras skattepengar

går till – utan att göra dyra kampanjer.