Bostadspolitik

Bostadspolitiken är ett av de första områdena vi utvecklat idéer för utifrån vår ideologi, så som den är idag. Det är vårt preliminära program för bostadspolitiken och fortfarande under utveckling. Du kan läsa här om hur vi utvecklar och möten som varit.

Grunden för vår bostadspolitik

Vår bostadspolitik utgår från våra prioriteringar om människors välmående och samexistens. Vi vill att alla ska ha en trygg bostad och att olika människor ska kunna bo i samma områden, vilket också leder till mer kunskap och fred-frid. Vi använder oss av våra principer för att komma fram till åtgärder och vårt mål är att utforska och beskriva både kort- och långsiktiga effekter samt positiva och negativa hederligt och utifrån kunskap.

Vi har fyra fokusområden:

  • Segregation
  • Tillgång till bostäder
  • Trygga boendesituationer
  • Nolla hemlösheten.

Vi vill bryta segregationen genom att bygga hyresrätter i områden med ägda bostäder och skapa en mer integrerad stad. Genom att öppna upp marknaden för mindre byggaktörer och variera lägenhetsstorlekar skapar vi mångfald och tillgänglighet för olika familjekonstellationer. Mindre byggaktörer kan vara byggbolag eller föreningar som byggemenskaper med mera.

För trygga boendesituationer prioriterar vi barns rätt att bo kvar i samma område där de går i skolan och inför en amnestiperiod för att reglera oregelbundna boendesituationer. Vi vill bevara befintliga byggnader istället för att riva, tvångsförflytta och renovräka boende i kommunen.

Vi strävar mot noll hemlösa genom ”Bostad först”-konceptet, som ger hemlösa bostad utan krav på motprestation. Vi anser att kommunen har ansvar för rimliga boendemöjligheter för alla invånare. Bostad först-systemet finns redan, men vi gör det mer omfattande och med lägenheter som räcker till alla hemlösa. 

Här nere har vi en kort sammanfattning av fokusområdenas konkreta förslag i partiprogrammet för Stockholms stad. För andra kommuner kommer det vara likt och lokalt anpassat. Välkommen att delta i vår rörelse. Med andra för varandra.

FOKUS 1: Segregationen

Bygg hyresrätter i område där ägda bostäder dominerar

Huvudförslaget är att göra det möjligt för alla i en kommun att bo i alla områden. Det kan åstadkommas genom att bygga hyresrätter i områden där det idag domineras av ägda bostäder. Kommunen kan sälja eller upplåta mark med villkoret att det som byggs är hyresrätter. Kommunala bostadsbolag kan också vara involverade. Tidigare motstånd mot detta kan övervinnas genom att utveckla kreativa lösningar och synliggöra utmaningarna och fördelarna med idén. För de som valt att bo i områden där ägda bostäder dominerar, kan det skapa oro. Utifrån en strävan efter samexistens är det för samhället som helhet, inklusive dessa boende, en fördel att fler kan bo på fler platser.

FOKUS 2: Säkra tillgång på bostäder

Öppna upp marknaden för mindre byggaktörer

Genom att markanvisa mindre områden istället för stora markanvisningar kan fler mindre byggaktörer ges möjlighet att delta på bostadsmarknaden. Detta skulle öka konkurrensen och främja innovation samt skapa fler möjligheter för mindre företag och ideella aktörer att etablera sig och bygga bostäder.

Variera storleken på lägenheter

Idag domineras bostadsmarknaden av mindre lägenheter, vilket leder till trångboddhet för barnfamiljer. Genom att införa krav på att bygga fler lägenheter med fler rum, som treor, fyror och femmor, kan tillgången till bostäder som passar familjer förbättras. Detta skulle kräva en mer flexibel inställning till bostadsutformning och möjliggöra kreativa och prisvärda lösningar för både byggföretag och hyresgäster.

Öka tillgången till hyresrätter för bostadskön

För närvarande fördelas endast hälften av nybyggda hyresrätter till personer i bostadskön. Genom att höja kraven på andelen hyresrätter som tilldelas bostadskön kan fler personer få tillgång till bostäder och minska hemlösheten. Det är också centralt att behålla de rimliga inkomstkraven som allmännyttan i Stockholms stad har (motsvarande riksnormen och utan att särskilja på inkomsttyper) och i de kommuner där allmännyttan gör annorlunda, följa detta exempel.

Kommunens ansvar och planläggning

Kommunen bör ha en trovärdig plan för att alla inkomstgrupper ska kunna hitta en bostad. Det är också viktigt att kommunens bostadspolitik styrs av övergripande politiska mål och grundlagen om allas rätt till en rimlig bostad. Det kan vara att ha en rimlig prognos för bostadsbehovet och hur det ska mötas.

Återskapa kommunala bostadsbolag

I de kommuner där vi blir ombedda att representera befolkningen i styrningen och där det kommunala bostadsbolaget tidigare avvecklats, kommer vi att verka för att skapa ett på nytt.

FOKUS 3: Skapa trygga boendesituationer

Trygg boendesituation för barn och utsatta personer

Föreslår att möjligheter skapas för barn att bo kvar i områden där de även går i skolan, även om deras familjer befinner sig i temporära eller irreguljära boendesituationer. Barnets intresse av att fortsätta bo och gå i skolan i samma område bör prioriteras, även före exempelvis studenter eller pensionärer, som idag får fördelar i många kommunala bostadsköer, bland annat i Stockholms stad. Det är också viktigt att snabbt kunna hitta alternativa boenden för personer som utsätts för våld i hemmet, särskilt när det är kopplat till barn. Eftersom barnperspektivet idag inte är tillräckligt prioriterat tar vi ställning och sätter dem i första hand.

Amnestiperiod för att reglera oregelbundna bostadssituationer

Inför en amnestiperiod där personer med irreguljära boendesituationer (t.ex. svartkontrakt) kan få ett lagligt hyreskontrakt. Samtidigt bör personer som missbrukat hyresrättssystemet förlora sina kontrakt, om de tex hyr en bostad de inte själva behöver för att tjäna pengar på att hyra ut den. Det här främjar stabila boendesituationer för personer som idag bor osäkert.

Behåll befintliga hus

Behåll befintliga lägenhetsbyggnader istället för att riva och tvångsförflytta människor, med resonemang om att riva för att bygga nytt för att locka nya invånare och investerare. Historiskt sett har sådana projekt ofta motiverats med att bostäderna är ohälsosamma och farliga, men det har också funnits ekonomiska intressen bakom. Genom att undvika tvångsförflyttningar och istället bevara befintliga byggnader kan vi skapa tryggare boendesituationer.

Förvarna om renoveringar för att förhindra renovräkning

Kommuner kan inte ändra reglerna för hyresvärdars möjlighet att höja hyran vid renovering, men de kan införa regler där hyresgäster får information om planerad renovering och hyreshöjning i förväg. Det kan motverka situationer där hyresgäster tvingas flytta på grund av höjda hyror efter renovering, det som kallas renovräkning. Informationen om renoveringsplaner och förväntade hyreshöjningar i förväg ger hyresgäster möjlighet att förbereda sig för hyreshöjningar, söka bostadsbidrag eller hitta en ny lägenhet vid behov.

Mekanism för prioritering av befintliga invånare vid nybyggnation

Skapa en mekanism där nybyggda bostäder erbjuds först till befintliga invånare i området (på samma villkor som andra i övrigt). Detta motverkar gentrifiering, alltså mekanismen som byter ut befintliga invånare mot nya. Det ger också möjlighet till unga eller invandrade som automatiskt har kortare kötid att hitta en bostad

Skärpta åtgärder för underhåll och miljöskador

Fastighetsförvaltningen och miljöförvaltningen bör ha befogenheter att utfärda böter och viten till fastighetsägare som inte tar hand om sina byggnader genom bristfälligt underhåll, avsaknad av renovering eller reparation. Detta inkluderar även fastigheter som på olika sätt orsakar miljöskador. Genom att höja bötesbeloppen och förstärka uppföljningen kan man få fler fastighetsägare att ta sitt ansvar, särskilt i områden med invånare med lägre inkomster och mindre inflytande.

FOKUS 4: Nolla hemlösheten

Bostad först för alla

Forskning visar att det mest effektiva sättet att bekämpa hemlöshet är att erbjuda bostad utan krav på motprestation. Konceptet ”Bostad först” har redan implementerats i Stockholm med ett mindre antal lägenheter och kan förmodligen utökas för att räcka till alla, förutsatt att tillräckligt med bostäder finns tillgängliga. Det är viktigt att komma ihåg att hemlöshet omfattar mer än bara de som lever på gatan, vilket utgör cirka 0,33% av befolkningen (till exempel ca 3000 personer i Stockholm stad och 150 personer i Borlänge).