Samexistens

Det viktigaste med samexistens är att det är en väg till lycka. Olika saker kan vara lycka för olika personer, därför är det svårt att sätta lycka som ett politiskt mål.  Ekonomer och politiska filosofer som studerat hur politik trots detta kan utformas för att skapa lycka har då sett att de flesta definitioner av lycka är beroende av samexistens.[1] Oavsett hur du uppnår lycka, är det oftast du gör det via relationer med andra människor.

Samexistens som möjligheten att alla ska kunna existera samtidigt

Samexistens är på engelska co-existance: att existera samtidigt som någon annan, underförstått på samma plats eller sammanhang. Det är inte samverkan eller samarbete. Inte heller samleva: även om just det är snarlikt (vi behöver leva för att existera), så finns det i samleva med någon än större aktivitet. Vi kan förstås se att det är gott både att samleva, samarbeta och samverka. Men det är en annan sak att ha det som politiskt mål. Det är en fråga om att ha som politiskt mål att forcera eller ”putta” folk till att samarbeta, eller helt enkelt möjliggöra att de kan samarbeta genom att möjliggöra och skapa förutsättningar för samexistens till att börja med. Om vi genom politiska beslut tex bygger samhällen där människor bor avskilda från varandra, eller arbetar i avskilda grupper, minskar vi möjligheterna för människor att ta beslut om att samarbete och samverka eller utveckla samlevnad. Att ens existera tillsammans är helt enkelt grunden. Idén med prioriteringen är att allt då hela tiden ska skapa mer förutsättningar och möjligheter för oss att samexistera.

Förutom forskarna och filosoferna som kommer fram till att samexistens är en nödvändighet för lycka, kan de flesta av oss genom våra livserfarenheter se detsamma. Oavsett vad vi vill göra med våra liv och vad som ger oss lycka, är det få av oss som kan se att meningen med livet är att leva sitt liv i ensamhet. Åtminstone i den mening att vi inte har relationer med någon. Att bo ensam betyder förstås inte ett liv i ensamhet. Men att finna lycka i livet genom att vara eremit och isolera sig från andra människor, verkar vara något som ytterst få har som sin väg. Och ser vi att meningen med livet definitivt inte är ett liv i ensamhet, kan vi vara överens om att i alla fall en av sakerna som är meningen med livet, är att vara tillsammans med andra. Med det här sagt är det viktigt att poängtera att det är grundläggande för vår syn på samexistens att den har ett värde i sig eftersom den är grundläggande för vår mänsklighet. Att ha relationer är i grunden inte instrumentellt, utan djupt mänskligt. Historiskt har många filosofer lyft idéer om att den fullständiga lyckan nås när du klarar dig utan andra (Kant) eller att givet det är enda anledningen till att ha relationer att få det vi behöver (Nietszche), inklusive lycka. Rosseau var en av de första som gick emot det här och menade att det helt enkelt var en del av vår mänsklighet att ha relationer, samtidigt som de förstås också kunde leda till skeenden som genererar lycka bortom själva relationen. Rosseau drog slutsatsen att de tidigare teorierna hade uppstått för att filosoferna som skrev fram dem var män som hade blivit ensamma. En ideologi ska skapa förutsättningar för mänsklig lycka, inte skapa mänsklig lycka. Att då ha samexistens som ideologisk prioritering blir då självklart. Som vi beskriver närmare i avsnittet om mänskligt välmående, är också de modernare psykologiska teorierna om vad vi behöver för att må bra överens om att relationer och sammanhang är centralt.

Läs vidare i texten om samexistens, om hur den konkreta politiken ser ut och hur vi som politiker beter oss inspirerade av ideologin


[1] Yuichi Shionoya, Richard Sennet, Self Determination Theory, mm