Politik mot diskriminering

Politik mot diskriminering är ett av de första områden vi utvecklat idéer för utifrån vår ideologi, så som den är idag. Nedan har du våra preliminära förslag, som fortfarande är under utveckling. Fler kan också tillkomma. Du kan läsa här om hur vi utvecklar och möten som varit. Och du är välkommen att bidra!

Ett av våra centrala förslag är att införa situation testing, inspirerat av ett projekt från USA:s bostadsdepartement under Obamas presidentperiod. Genom att samarbeta med föreningar som samlar och representerar grupper som påverkas av diskriminering, kan vi utbilda dem i metoden och organisera testsituationer i samarbete med andra föreningar inom kommunen. Detta skulle öka medvetenheten om diskriminering och främja kontakt och kunskap mellan olika grupper i samhället. Samtidigt presenterar vi flera konkreta åtgärder för att främja en rättvis rekryteringskultur, minska boendediskriminering och stärka kommunala funktioner för antidiskriminering. Vi betonar också vikten av att inkludera alla diskrimineringsgrunder i våra åtgärder och arbeta för en övergripande inkluderande politik.

Situation testing

Situation testing är en idé som vi haft uppe tidigare, fast i en annan tappning inspirerad av ett projekt USA:s bostadsdepartement gjorde under Obamas presidentperiod i samarbete med föreningslivet. Idén vi har är att kommunen skulle kunna ge stöd för att utföra situation testing till så kallade etniska föreningar och föreningar som organiserar grupper som påverkas av diskriminering. Dessa skulle kunna få utbildning i metoden och organisera testsituationer i samarbete med andra föreningar i kommunen med medlemmar från majoritetssamhället. En bieffekt blir då också fler kontakter mellan föreningarna och en ökad kunskap även hos dessa och dess strukturellt priviligierade medlemmar om diskriminering och förekomsten av diskriminering i samhället. Testsituationerna skulle kunna genomföras både på kommunala verksamheter och andra verksamheter inom kommunen, helst blandat i proportion till verksamheternas förekomst i kommunen. Här behöver fortfarande definieras vad följderna skulle var för de som failar testet.

Rationell rekryteringskultur

Skapa en starkare mer rationell rekryteringskultur inom stadens verksamheter. Undvika nätverksrekryteringar och skapa kontrollmekanismer för att förhindra diskriminering. Ett sätt kan vara att testa anonymiserade ansökningsförfaranden i ett första skede, men det finns fler. Kartlägg också diskriminering vad gäller anställningsformer, då forskning och studier visat att anställda födda utanför Europa och särskilt kvinnor oftare får visstids-, tim- och deltidsanställningar av olika slag. Vårt förslag är att staden prioriterar att regularisera anställningssituationen för alla med en osäker anställning. Det skulle också kunna vidgas till att införa ett stöd för personer som pga diskriminering har osäkra anställningar hos andra arbetsgivare att hitta sätt att regularisera och trygga sin situation.

Uppföljning av upplevd diskriminering

Återinföra frågorna om upplevd diskriminering bland stadens anställda och invånare, med fördjupad uppföljning i de verksamheter som får sämst resultat. Även här, någon form av följd för dessa som behöver diskuteras.

Stoppa boendediskriminering

Gör det möjligt för alla stockholmare att bo i alla stadsdelar, oavsett inkomstnivå. Boendediskriminering förekommer i Stockholm på så sätt att alla stockholmare inte har samma möjlighet att bosätta sig över hela Stockholm. Den enkla anledningen är att andelen hyresrätter i olika stadsdelar varierar kraftigt. Där det finns fler bostadsrätter har de som tjänar medellöner eller löner under medel färre möjligheter att bosätta sig än till exempel de 10 procent som tjänar mest i Stockholm. Eftersom skolan dina barn får gå på i hög grad är villkorad till vart du bor genom att närhetsprincipen råder, har vi genom att diskriminera stockholmare med lägre inkomster från att bo i vissa områden, även diskriminering mot dessas barn vad gäller val av skola. Eftersom Stockholmare som är födda utomlands liksom exempelvis funktionsnedsatta Stockholmare är diskriminerade på arbetsmarknaden och i genomsnitt då också får lägre löner, blir de också diskriminerade vad gäller boendemöjligheter och skolval. Sätt att öka dessa möjligheter är att bygga fler hyresrätter i områden med flest bostadsrätter, skapa system för att kommunen kan gå i borgen för bostadslån för de med inkomster under medel, utveckla mekanismer i Stockholms stads bostadsförmedling som ökar möjligheterna för barnfamiljer och boende i områden med lägre bytesvärde att konkurrera om lediga lägenheter och att fler av lägenheterna som byggs läggs ut för uthyrning på bostadsförmedlingen så att utbudet ökar.

Stärka kommunala funktioner för antidiskriminering

Vi tar inspiration från kommuner i andra länder, som exempelvis Barcelona i Spanien, där de har kommunala funktioner med mer mandat och resurser för att bekämpa diskriminering. Vi vill fördjupa förståelsen för varför få personer anmäler diskriminering och genomföra åtgärder som uppmuntrar fler att göra det. Det kan innefatta att erbjuda stöd i utsatta situationer och öka tillgången till information om rättigheter och stödmöjligheter.

Inkludera alla diskrimineringsgrunder

Vi förespråkar principen att alltid inkludera alla diskrimineringsgrunder i våra åtgärder. Många förslag för att minska diskrimineringen fokuserar på specifika grupper, men vi anser att dessa åtgärder kan generaliseras och appliceras på alla diskrimineringsgrunder. Vi vill undvika att isolera vissa grupper och istället arbeta för en övergripande inkluderande politik.

Fler förslag har framkommit, bland annat på vårat öppna möte om politik mot diskriminering. Vi utvecklar fortfarande vår politik och även du är välkommen att delta! Mejla gärna ideologiforframtiden snabelA gmail punkt com.