Tankar från öppna möten om ny bostadspolitik

Öppna möten för samtal om olika politikområden är en del av vårt arbete med att ta fram det politiska programmet för våra kommunala och regionala partier. Nedan följer först en punktlista över saker som togs upp på de två första vi hade i utvecklingen av bostadspolitiken. Under den en lite längre sammanfattning av punkterna.

 • Bygga för att möjliggöra en blandning av inkomstgrupper och undvika segregation.
 • Utmana negativa attityder och normer kring hyresrätter för att öka acceptansen och minska privat skuldsättning.
 • Erbjuda möjligheter för pensionärer att byta boende utan att det blir kostnadsöknader.
 • Använda smarta default-val och lotterier för att påverka kö-bildningen och öka acceptansen.
 • Reframing av synen på hyresrätter och undvika stereotyper och fördomar.
 • Skapa politiskt utrymme för att uppnå mål som minskad segregation och trygga boendemiljöer.
 • Öka mångfalden av bostadstyper och undvika koncentration av specifika grupper.
 • Undersöka förutsättningarna för att implementera byggemenskaper liknande de i Tyskland.
 • Större kommunalt inflytande i upphandling och krav på social hållbarhet.
 • Bekämpa renovräkning och se boende som något man bor i snarare än spekulerar i.
 • Tydligare ansvarsfördelning mellan staten och kommunen gällande bostadsförsörjning.
 • Öka incitament för kommuner att behålla befintliga invånare.
 • Hyresvärdars ansvar och företag som tar socialt ansvar inom bostadsbranschen.
 • Svårigheter med social ingenjörskonst och betydelsen av att individer trivs i sina egna områden.

Sammanfattning

På mötet om bostadspolitik diskuterades olika aspekter och utmaningar för att skapa en bostadsmarknad för välmående, samexistens, kunskap och frid-fred. Det betonades vikten av att undvika segregation genom att bygga för en blandning av inkomstgrupper. Att utmana negativa attityder och normer kring hyresrätter samt minska privat skuldsättning var också centrala teman.

Det framkom även förslag om att underlätta boendesituationen för pensionärer och erbjuda möjligheter att byta boende utan kostnadsöknader. Vidare diskuterades användningen av smarta default-val och lotterier för att påverka kö-bildningen och öka acceptansen för olika boendeformer. Det fanns en medvetenhet om behovet av att reframea – ge ny inramning åt – synen på hyresrätter och undvika stereotyper och fördomar.

Frågan om politiskt utrymme och att uppnå mål som minskad segregation och trygga boendemiljöer diskuterades också. Deltagarna betonade vikten av att öka mångfalden av bostadstyper och undvika koncentration av specifika grupper. Vidare betonades behovet av större kommunalt inflytande i upphandlingar och att sätta krav på social hållbarhet.

Andra diskussionsämnen inkluderade renovräkning, byggemenskaper, ansvarsfördelning mellan staten och kommunen, incitament för kommuner att behålla befintliga invånare samt hyresvärdars ansvar och företag som tar socialt ansvar inom bostadsbranschen. Slutligen framkom betydelsen av att individer trivs i sina egna områden och utmaningarna med social ingenjörskonst.

Mötet visade på komplexiteten i bostadspolitiken och behovet av att ta itu med olika faktorer som påverkar varandra för att skapa en mer rättvis och hållbar bostadsmarknad.