Skolpolitik – Partierna i Stockholm

Dokumentet innehåller först en kortfattad version av partiernas förslag, taget från deras program eller valplattformar för 2022-2026. Sedan en kortfattad översikt av gemensamma nämnare partier emellan och sedan den fullständiga listan över de förslag som extraherats ur deras program, rörande skolan. Den här sammanfattning är gjord som första steget i utvecklingen av vårt skolpolitiska program för Stockholms stad, utifrån den struktur vi följer för att säkra noggrannt grundade politiska förslag.

Socialdemokraterna:

Förslag:

 • Investera i likvärdig skola och resursfördelning.
 • Gratis skolmat för alla elever.
 • Minska skolsegregationen genom åtgärder som bostadspolitik.
 • Stärka elevhälsan och ge extra stöd till elever med behov.
 • Satsa på förskolan som grund för lika möjligheter.

Generella Prioriteringar:

 • Minska klassklyftor och öka jämlikheten i skolsystemet.
 • Skapa en trygg och inkluderande skolmiljö.
 • Värna om lärarnas arbetsvillkor och status.

Miljöpartiet:

Förslag:

 • Gratis skolmat och höjda skolpengar.
 • Minska lärartätheten i klasserna för bättre stöd till eleverna.
 • Satsa på elevhälsa och ökad skolpersonal.
 • Minska segregation genom bostadspolitik och ge likvärdiga förutsättningar.

Generella Prioriteringar:

 • Skapa en inkluderande skola med hållbarhetsperspektiv.
 • Fokusera på elevernas välmående och trygghet.

Vänsterpartiet:

Förslag:

 • Öka resurserna till skolan och inför en ny skolpengsmodell.
 • Gratis skolmat och större inflytande för eleverna.
 • Öka lärartätheten och öka stödinsatserna.
 • Avskaffa vinster i skolan och förhindra privatisering.

Generella Prioriteringar:

 • Skapa en jämlik skola med mindre klasstänkande.
 • Minska kommersialiseringen och satsa på det kommunala.

Centerpartiet:

Förslag:

 • Införa karriärtjänster för lärare och ökad lärarstatus.
 • Flexibla undervisningsmetoder och teknik i undervisningen.
 • Satsa på entreprenörskap och näringslivssamarbete.
 • Öka individanpassningen och möta framtidens utbildningsbehov.

Generella Prioriteringar:

 • Stärka lärarprofessionen och modernisera skolan.
 • Se skolan som en kraft för samhällsbygge.

Liberalerna:

Förslag:

 • Införa en individuell studieplan för varje elev.
 • Utveckla digitala verktyg och flexibla läromedel.
 • Stärka lärarrollen och kompetensutveckling.
 • Öka skolans samverkan med näringslivet.

Generella Prioriteringar:

 • Skapa en mer anpassad och modern skola.
 • Fokusera på lärarnas kompetens och stärk skolans relation till arbetslivet.

Moderaterna:

Förslag:

 • Satsa på lärarfortbildning och höj lärarstatus.
 • Öka disciplinen och tryggheten i skolan.
 • Tydligare betygssystem och kärnämnen i fokus.
 • Stärkt samverkan med näringslivet.

Generella Prioriteringar:

 • Skapa en skola med högre kvalitet och större lärarinflytande.
 • Betona betydelsen av en trygg skolmiljö.

Sverigedemokraterna:

Förslag:

 • Återta huvudmannaskapet för skolan och öka statlig styrning.
 • Fokusera på kunskapsämnen och trygghet i skolan.
 • Införa jour- och tillväxtskolor samt minska invandringens påverkan på skolan.
 • Stärka samverkan med näringslivet.

Generella Prioriteringar:

 • Betona vikten av disciplin och trygghet i skolan.
 • Minska klassklyftor och främja svenska värderingar.

Kristdemokraterna:

Förslag:

 • Betona värdegrund och kulturundervisning i skolan.
 • Fokus på hantverk och yrkesutbildningar.
 • Öka betoningen på svenska och språkutbildning.
 • Stärka elevers möjligheter att välja skola och skolform.

Generella Prioriteringar:

 • Skapa en skola med stark värdegrund och kulturundervisning.
 • Fokusera på elevval och yrkesutbildning.

Gemensamma Nämnare i Skolpolitik mellan Partierna:

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet: Dessa partier lägger starkt fokus på att skapa en mer jämlik och inkluderande skola genom ekonomiska satsningar på likvärdighet och stödåtgärder för elever med behov. De betonar vikten av gratis skolmat, trygg och positiv skolmiljö samt stärkt elevhälsa. De strävar efter minskad skolsegregation och privatisering av skolan, med ökad betoning på den kommunala skolan som en central aktör.

Centerpartiet och Liberalerna: Båda dessa partier prioriterar en mer individanpassad utbildning genom flexibla undervisningsmetoder och moderna tekniklösningar. De betonar skolans roll som en samhällsbyggande kraft och vill stärka lärarprofessionen genom kompetensutveckling och karriärtjänster. De är för valfrihet och att möta framtidens utbildningsbehov.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna: Dessa partier strävar efter att höja skolans kvalitet genom ökad fokusering på kärnämnen, tydligare betygssystem och lärarfortbildning. Båda betonar att lärare bör ha mer befogenheter och status, och de sätter stort fokus på att trygghet och disciplin i skolan är avgörande för elevers resultat. Dessa partier anser att näringslivssamarbete är viktigt för elevers framtid och förespråkar stärkt samverkan med näringslivet. Kristdemokraterna betonar även vikten av värderings- och kulturundervisning i skolan.

Alla förslag från Stockholms stads partier

Här är en punktlista med Moderaternas förslag för skolan i Stockholm baserat på den text du tillhandahöll:

 1. Utöka undervisningstiden i skolan.
 2. Tydliggör kurs- och läroplaner med tydlig och mätbar fokus.
 3. Tidiga insatser för att barn ska lära sig svenska, inklusive obligatorisk språkförskola för barn som inte har svenska som modersmål och visar en bristande språkutveckling.
 4. Satsningar på utökad lovskola för barn som halkar efter i skolan.
 5. Gör det obligatoriskt för kommuner och fristående skolor att erbjuda läxhjälp och lovskola till alla elever redan från lågstadiet.
 6. Återställ ordningen i svenska skolor genom att stärka lärarnas auktoritet och ge dem rätt att ingripa i stökiga situationer.
 7. Ändra och förtydliga skollagen för att ge lärare och rektor mandat att upprätthålla ordning i skolan.
 8. Skriv in ordning och studiero som en del av skollagens portalparagraf.
 9. Ge rektorn en tydlig rätt och skyldighet att upprätthålla ordning i skolan.
 10. Stärk lärare och rektorers möjligheter att ingripa i stökiga och bråkiga situationer i skolan.
 11. Skolpersonalen ska ha fullt stöd i sitt arbete att skapa ordning och studiero.

Här är en punktlista med Socialdemokraternas förslag för skolan i Stockholm baserat på den text du tillhandahöll:

 1. Öka antalet lärare och minska klassstorlekarna istället för marknadsskola och nedskärningar.
 2. Minska klyftorna i skolan och ge elever i behov av särskilt stöd och elever i utsatta områden rätt förutsättningar att klara målen.
 3. Garantera att varje skola har ett fullständigt elevhälsoteam.
 4. Stoppa utförsäljningen av skolor i Stockholm och ta tillbaka dem under offentlig regi eller idéburna aktörer som återinvesterar eventuell vinst i verksamheten.
 5. Återta demokratisk kontroll över skola, vård och omsorg genom att inte tillåta välfärdsbolag att välja elever eller patienter.
 6. Införa offentlighetsprincipen, meddelarfrihet och kollektivavtalsliknande villkor i all offentligt finansierad verksamhet.
 7. Inrätta visselblåsarfunktioner för att kunna slå larm om misskötsel i välfärdsverksamheter.
 8. Sätta stopp för privata skolor som sparar på behöriga lärare, lärarlöner, läromedel och skolbibliotek för att maximera vinster.
 9. Garantera lika rätt till en bra lärartäthet och resurser till undervisning för alla elever, oavsett skola och ägandeform.
 10. Stoppa marknadsskolan genom att hindra vinstuttag, segregerande köer och betygsinflation.
 11. Ge psykiatrin och vården, särskilt för barn och unga, mer resurser för att kunna fånga upp och ge rätt stöd i tid till de som behöver det.
 12. Säkerställ att vård vid psykisk ohälsa är tillgänglig på alla vårdcentraler.
 13. Våra skattepengar ska inte gå till vinstjakt. Skolans resurser ska användas för fler lärare, datorer och böcker, inte vinster som hamnar i skatteparadis.
 14. Begränsa den fria etableringsrätten för friskolor, för att undvika kaos i skolsystemet och konsekvenser för barn och föräldrar.
 15. Stoppa utförsäljningar av skolfastigheter och istället skapa långsiktiga lösningar för barn och unga, utan att generera kortsiktiga vinster till kommunkassan.
 16. Satsa på fler vuxna i skolan, både lärare och övrig personal.
 17. Betrakta en bra skola som vägen till ett tryggt samhälle och det mest effektiva sättet att hjälpa unga människor att välja bort kriminalitet genom att erbjuda en bra utbildning.
 18. Sträva efter schyssta och jämlika arbetsvillkor i skolan för alla anställda, oavsett vem deras arbetsgivare är.
 19. Öka tryggheten i skolan genom att satsa på fler lärare, elevassistenter, gratis frukost och läxhjälpsgaranti för att öka tryggheten för alla elever.

Här är Liberalernas förslag för att förbättra skolan i Stockholm sammanfattade i en punktlista:

 1. Genomför en ny och utbyggd organisation för särskilt stöd med särskilda undervisningsgrupper och resursgrupper i varje stadsdel.
 2. Erbjud bättre utmaningar för särskilt begåvade elever, inklusive spetsklasser i ämnen som naturvetenskap och matematik.
 3. Samarbete mellan skolan, socialtjänsten och polisen för tidig upptäckt och stöd till barn och unga i riskzonen.
 4. Satsa på att ha de bästa lärarlönerna och utvecklingsmöjligheterna i landet för att attrahera och behålla skickliga lärare.
 5. Fokusera på bättre skolresultat i skolorna på Järva och prioritera skolan i stadens utsatta områden.
 6. Skapa Sveriges bästa skolor och förskolor med höga krav på alla skolor och läraryrket samt likvärdiga ersättningsnivåer för extra stöd.
 7. Stärk elevhälsan med fungerande skolsociala team och uppmärksamhet på elever med psykisk ohälsa.
 8. Åtgärda problemen med skolsocialt arbete för att få hemmasittande elever tillbaka till skolan.
 9. Säkerställ studiero genom att ha nolltolerans mot våld och kränkningar samt stänga av hotfulla elever vid behov.
 10. Bevara valfriheten för elever och föräldrar i skolvalet.
 11. Erbjud en god och likvärdig utbildning för alla, anpassa undervisningen efter individens förutsättningar och sikta på gymnasiebehörighet för alla.
 12. Förbättra förutsättningarna för yrkes- och hantverksutbildningar samt införa lärlingsutbildningar genom försöksverksamhet.
 13. Öka likvärdigheten mellan stadens skolor och stärka skolan i förorterna.
 14. Erbjuda skickliga lärare och rektorer goda arbetsvillkor samt satsa på fortbildning och arbete mot rasism, våld och sexuellt ofredande.
 15. Skapa en god fysisk arbetsmiljö för lärare och elever samt öka tiden för rörelse i förskola och skola.
 16. Erbjuda modersmålsundervisning för elever med annat modersmål än svenska och utvidga rätten till sådan undervisning genom hela skolgången.
 17. Utveckla fritidsverksamheten med fokus på lek, rörelse och träning i läsning, skrivning och räkning.
 18. Säkerställ simkunnighet genom att erbjuda minst tre lärarledda lektioner i idrott per vecka och kräva att eleverna kan simma senast i sjätte klass.
 19. Bygg ut specialpedagogiskt stöd och möjligheter för anpassad utbildning för elever med särskilda behov.
 20. Nyttja skolans lokaler utanför skoltid för läxläsning, föreningsliv och andra aktiviteter.

Här är Vänsterpartiets förslag för att förbättra skolan i Stockholm sammanfattade i en punktlista:

 1. Skapa en kompensatorisk skola som ger mer stöd till de som behöver och resurser för att säkerställa likvärdig utbildning.
 2. Öka satsningar på undervisning, elevhälsa, specialpedagoger, fritidsverksamhet och socialt stöd.
 3. Erbjuda rätt stöd och resurser för barn med särskilda behov genom hela skolgången.
 4. Minska psykisk ohälsa bland unga, särskilt bland tjejer, genom stärkt elevhälsa.
 5. Minska skolsegregationen och säkerställ likvärdig utbildning för alla.
 6. Erbjuda gratis skola och elevhälsoteam på alla skolor.
 7. Förbättra lärarnas arbetsvillkor genom att anställa fler lärare och vuxna i skolan.
 8. Utöka tiden i förskolan för alla barn, inklusive barn till föräldralediga och arbetslösa.
 9. Anställ mer personal i förskolan, särskilt förskollärare, och öppna för barnomsorg på obekväma tider.
 10. Avvisa generella effektiviseringar inom välfärden och säkerställ god bemanning och arbetsmiljö.
 11. Investera i utbildning av förskollärare och barnskötare för ökad kvalitet och personalförsörjning.
 12. Satsa på tidiga insatser för att alla elever ska vara behöriga till gymnasiet efter grundskolan.
 13. Permanent utöka arbetet med skolsociala team och öka fokus på språkutveckling och modersmål i förskolan.
 14. Öka resurserna för skolor med störst behov, anställ skickliga lärare och öka antalet specialpedagoger och speciallärare.
 15. Stöd skolor i att analysera och säkerställa rätt åtgärder för lärarnas kärnuppdrag.
 16. Minska psykisk ohälsa bland elever genom fortsatt satsning på elevhälsa och specifika insatser för flickor.
 17. Utöka introduktionsgrupper/förberedelseklasser och resursskolor för att garantera alla barn en god skolgång.
 18. Förbättra fritidsverksamheten genom mer personal och mindre barngrupper.

Kristdemokraternas egen punktlista från valprogram 2022

Utveckla skolans ledarskap genom fortbildning

 Säkerställ karriärtjänster och premiera skickliga lärare

 Tillförsäkra resursskolorna rimliga ekonomiska villkor

 Tillämpa nolltolerans mot mobbning och trakasserier. Flytta på mobbaren, inte på den som mobbas

 Utvärdera löpande det socioekonomiska stödet så det kanaliseras till de insatser som har störst effekt

 Motverka skadegörelse och nedskräpning

 Säkerställ att ordningsregler finns på varje skola och tydliga rutiner för de elever som inte följer dem

 Bekämpa hederskultur, våldsbejakande extremism, rasism och antisemitism

 Stärk samarbetet mellan skolan och socialtjänsten, polisen samt andra aktörer

 Bevaka och följ upp den skolpliktiga närvaron noggrant, ta krafttag mot ogiltig frånvaro

 Säkerställ att elever får kontakt med elevhälsan inom 24 timmar från det att de sökt hjälp

 Erbjud föräldrar till elever i grundskolan som inte når målen föräldrastöd

 Placera grundskoleelever som inte uppnått kunskapsmålen i lovskola

 Erbjud varje elev i stadens skolor en årlig hälsoscreening

 Verka för att BUP kommer närmare skolan

 Inför aktivt skolval

 Möjliggör för gymnasielever att läsa högskolekurser

 Inför extern rättning av prov för att stärka likvärdigheten i

betygssättningen

 Avlasta lärare och rektorer så att de kan fokusera på sina kärnuppdrag

 Säkerställ minst 30 minuters rörelseaktivitet per dag i skolan

 Garantera tillgången till rena och trygga toaletter för skolelever

 Genomför blåljussatsningar i skolor i utsatta områden för att öka

förtroendet för myndigheter som polis och brandkår

 Intensifiera kontrollen av förskolor med extremistiska eller

fundamentalistiska förtecken eller kopplingar

 Ta fram riktlinjer för modersmålsundervisning för en ökad likvärdighet

 Verka för att den som medvetet förstör skolmiljön genom klotter eller

skadegörelse, ska medverka till att återställa skadan

Här är en punktlista som sammanfattar Centerpartiets politik för skolan:

 1. Aktivt informera om skolval: Informera föräldrar om skolvalets betydelse, särskilt i utsatta områden med lägre aktivitet i skolvalet.
 2. Resursskolor och stöd: Bevara fristående resursskolor och utöka det kommunala skolans särskilda stöd.
 3. Stärka pedagogiskt uppdrag: Ge rektorer och lärare bättre förutsättningar att fokusera på det pedagogiska uppdraget.
 4. Skolsociala team: Införa skolsociala team över hela staden för elever med hög frånvaro.
 5. Reformera skolvalet: Skapa ett gemensamt kösystem för alla skolor med begränsad kötid för att möjliggöra informerat och fritt skolval.
 6. Tidig identifiering och stöd: Identifiera tidigt barn i behov av stöd och sätt in rätt insatser.
 7. Fysisk aktivitet och hälsa: Öka fysisk aktivitet för att förebygga psykisk ohälsa och erbjuda mer rörelse och föreningsidrott.
 8. Förbättra skolplattformen: Förbättra och anpassa skolplattformen för elever, lärare och föräldrar.
 9. Obligatoriskt fritt skolval: Säkerställ att alla barn och föräldrar gör ett välinformerat och fritt skolval.
 10. Resurser efter behov: Koppla resurser till skolornas elevers behov oavsett driftsform.
 11. Utveckling i samarbete: Utveckla och reformera skolreformer i samråd med förskollärare, lärare och rektorer.
 12. Höja läraryrkets status: Höj lärares löner och villkor för att säkra kompetensförsörjningen och statusen på yrket.
 13. Utbildning och kompetens: Öka antalet behöriga förskollärare och lärare samt utveckla fortbildning och vidareutbildning.
 14. Flexibilitet och digitalisering: Använd erfarenheter från distansundervisning och främja flexibilitet samt digitala verktyg.
 15. Stärka resursskolor: Utöka stadsresursverksamheter och stöd fristående resursskolor.
 16. Ökad kompetens i elevhälsa: Öka kompetensen och samarbetet inom elevhälsoteam.
 17. Fysisk aktivitet och miljö: Främja fysisk aktivitet och skapa en hälsosam och trygg miljö.
 18. Stöd och samarbete i förskolan: Stärk stödet för barn med behov och samverkan mellan förskola och socialtjänst.
 19. Giftfria förskolor och tillgängliga parker: Skapa giftfria förskolor och tillgängliggör stadens parker för förskolebarn.
 20. Mindre grupper och kompetens: Minska barngrupper i förskolan och se till att personal har tillgång till social- och specialpedagogisk kompetens.

Här är en punktlista baserad på Miljöpartiets politik för förskolan och skolan i Stockholms stad:

Förskola:

 1. Trygg och stimulerande miljö: Förskolan ska vara en trygg och utvecklande plats för barnen med fokus på deras välbefinnande och lärande.
 2. Minska utanförskap och segregation: Satsa på fler introduktionsförskolor i socioekonomiskt utsatta områden för att minska utanförskap och segregation.
 3. Tidiga insatser för särskilda behov: Barn med särskilda behov ska få tidiga insatser, bland annat genom specialpedagogiskt stöd.
 4. Interkulturellt förhållningssätt: Förskolan ska ha ett interkulturellt förhållningssätt som tar hänsyn till barns olika bakgrunder och utveckla modersmålsstöd.
 5. Genuspedagogik och arbete mot mobbning: Alla förskolor ska arbeta med genuspedagogik och aktivt motverka mobbning.
 6. Utemiljö och natur: Barnen ska få möjlighet att vara ute i naturen och besöka 4H-gårdar och naturskolor för att lära om naturen och hållbar utveckling.
 7. Attraktiva arbetsplatser: Förskolorna ska bli mer attraktiva som arbetsplatser med mer tid för kompetensutveckling och bättre arbetsmiljö för personalen.
 8. Mindre barngrupper: Alla förskolor ska ha utbildade förskollärare och mindre barngrupper för att ge möjlighet till individuell uppmärksamhet.
 9. Skolverkets riktlinjer för barngrupper: Följ Skolverkets riktlinjer för barngrupper i förskolan för att säkerställa mindre grupper och hög kvalitet.
 10. Närhetsprincip framför valfrihet: Närhetsprincipen ska prioriteras framför valfrihetsprincipen för att göra förskolor lättillgängliga för alla.
 11. Giftfria och säkra miljöer: Förskolorna ska vara giftfria miljöer med säker utemiljö och goda arbetsförhållanden för barnen och personalen.
 12. Öppna förskolor och parklekar: Utveckla öppna förskolor och parklekar för att nå olika grupper och skapa gemenskap.

Skola:

 1. Individanpassad undervisning: Skolan ska erbjuda individanpassad undervisning som tar hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov.
 2. Särskilt stöd: Öka antalet specialpedagoger och speciallärare för att ge elever med olika behov det stöd de behöver.
 3. Studiero och arbetsmiljö: Skapa goda arbetsförhållanden för lärare och elever genom att minska klassstorlekar och förbättra inomhusmiljön.
 4. Inkludering och demokrati: Skolorna ska vara inkluderande och främja demokrati genom att inkludera elever och personal i verksamhetens planering.
 5. Psykosocialt stöd: Skapa en närvarande elevhälsa med samverkan med olika aktörer för att stötta elevernas hälsa och välmående.
 6. Lärarnas frihet och kompetensutveckling: Ge lärare frihet i arbetet, avlasta från administration, och erbjuda mer tid för kompetensutveckling.
 7. Kamp mot skolsegregation: Bekämpa skolsegregation genom resursfördelning och samverkan mellan friskolor och kommunala skolor.
 8. Rättigheter och lärande för hållbar utveckling: Stärka elevernas rättigheter och integrera lärande för hållbar utveckling i skolverksamheten.
 9. Modersmålsundervisning och flerspråkighet: Utveckla modersmålsundervisning och flerspråkig undervisning för att stödja nyanlända elever.
 10. Kultur, fritid och hållbarhet: Främja kultur och fritid i skolan, öka samverkan med kulturarbetare och erbjuda hållbarhetsperspektiv i utbildningen.
 11. Gymnasieskola för framtiden: Rusta gymnasieskolan för att bättre förbereda eleverna för vuxen- och arbetsliv genom samverkan, innovativa lösningar och stöd.

Här är Sverigedemokraternas förslag på skolpolitik för Stockholms stad i form av en punktlista:

Utbildningsnämnden

 • Prioritera elevernas välbefinnande och god skolgång.
 • Främja trygghet och disciplin i skolan.
 • Skapa en lugn och kunskapsinriktad studiemiljö.
 • Öka dialogen mellan skola och näringsliv.
 • Utred förberedelseskola för nyanlända elever.
 • Stöd bättre utvecklingsmöjligheter för lärare.
 • Främja konkurrens genom samarbete med friskolor.
 • Etablera en tillväxtskola för högpresterande elever.

Skola och utbildning

 • Återta statens huvudmannaskap för skolan.
 • Bevara pedagogisk valfrihet och valmöjligheter.

Närhetsprincipen till förskola och skola ska värnas

 • Bevara närhetsprincipen vid val av skola.
 • Främja syskonförtur som urvalsgrund.

Trygghet i skolan

 • Skapa ordning och trygghet.
 • Motverka mobbning och trakasserier.
 • Betona svensk kultur och värderingar.
 • Förbjuda slöjor i skolan för unga elever.
 • Etablera jourskolor för elever med sociala problem.
 • Inför tillväxtskola för högpresterande elever.

Förberedelseskola för nyanlända barn och ungdomar

 • Erbjud förberedelseklasser för nyanlända elever.
 • Utred behovet av förberedelseklasser.

Lärarsekreterare

 • Minska lärarnas administrativa börda.
 • Testa lärarsekreterare på utvalda skolor.

Elevhälsa

 • Tillhandahåll skolläkare och kurator på större skolor.
 • Inför obligatoriska hälsoundersökningar i skolan.
 • Öka stöd från skolkurator och skolpsykolog.

Avskaffad modersmålsundervisning

 • Prioritera det svenska språket.
 • Påverka för avskaffande av skattefinansierad modersmålsundervisning.
 • Erbjud fortsatt modersmålsundervisning för nationella minoritetsspråk.

En modern vuxenutbildning

 • Utveckla och stärka vuxenutbildningen för omställning och arbetsmarknadens krav.

Tidig kontakt med arbetslivet

 • Stärk samarbetet med näringslivet.
 • Erbjud fler lärlingsplatser.
 • Främja lärlingsutbildningar för yrkesvägledning.